NEN 1010 inspecties

NEN 1010 inspecties

  • Waarborgen van de continuïteit in de bedrijfsvoering
  • Voorkomt problemen en storingen
  • Erkend Inspectiebedrijf door InstallQ
  • Optimale veiligheid voor werknemers

NEN 1010 inspecties. Je krijgt ermee te maken wanneer je als ondernemer een nieuw pand heb gekocht of een verbouwing of uitbreiding van de bestaande elektrotechnische installatie hebt laten uitvoeren.

NEN 1010 inspecties vinden altijd plaats net voor de oplevering van een nieuwe elektrotechnische installatie. Hiermee ben je er zeker van dat de installatie werkt zoals bedoeld is en hij tevens veilig is om mee te werken. Elektromakers heeft de kennis en kunde in huis om NEN 1010 inspecties als erkend Inspectiebedrijf uit te voeren.

NEN 1010 inspecties worden toegepast in geval van nieuwbouw of wanneer er wijzigingen of uitbreidingen worden doorgevoerd aan bestaande elektrotechnische installaties.

Welke werkzaamheden bevatten NEN 1010 inspecties?

Bij NEN 1010 inspecties wordt de gehele elektrische installatie tot in detail bekeken. Is alles dusdanig aangebracht dat er gesproken kan worden van een deugdelijke en veilige situatie? Werkelijk iedere kabel en elk component wordt gemeten. Na de inspectie is de installatie volledig klaar voor gebruik. We spreken dan ook vaak van een zogenaamde ‘nulmeting’ bij oplevering van een elektrotechnische installatie. ElektroMakers voert vele van deze inspecties onafhankelijk uit en is erkend Inspectiebedrijf door InstallQ

Veilig functioneren

De beoordeling of alle installatiedelen op een correcte wijze zijn toegepast en bijdragen aan het veilig functioneren van de installatie

Isolatieweerstanden

Metingen van isolatieweerstanden ter vaststelling of bekabeling, bedrading en componenten voldoende bescherming bieden tegen aanraking

Aarding

Het beoordelen en meten van aardingen en potentiaalvereffeningen om vast te stellen of deze functioneel zijn en de juiste bescherming bieden

Veiligheidsniveau

Metingen van de kabel-impedanties om vast te stellen of bekabeling te allen tijde voldoende transportcapaciteit heeft

Beproevingen

Het beproeven van hoofdschakelaars, aardlekbeveiligingen en overige veiligheidscomponenten

Documentatie

Beoordelen van alle technische documentatie, kabelberekeningen, tekeningen en groepenverklaringen

NEN 1010 vs NEN 3140

Bij NEN 1010 inspecties is het uitgangspunt om alle componenten en aansluitpunten te controleren op een correcte werking. Verder zijn NEN 1010 inspecties vooral bedoeld om vast te stellen of de basis goed is. We noemen dit ook wel de nul-meting.  Bij deze keuring testen wij de volledige installatie, componenten en bekabeling.

Bij een NEN 3140 inspectie is er sprake van steekproeven. De focus bij deze inspectie ligt in de hoofdzaak op bediening, gebruik en hoe werkzaamheden met en aan de installatie worden uitgevoerd.

Waarom?

Als bedrijf ben je verplicht om een nieuwe installatie of gewijzigde installatie te laten keuren. De reden hiervoor is dat medewerkers in een veilige omgeving moeten kunnen werken en het bedrijf aan de Arbowetgeving moet voldoen. Ook staan er in de meeste brandpolissen voorwaarden die jou verplichten de installatie regelmatig te onderhouden en te laten keuren. Zonder periodieke keuring kunnen verzekeraars besluiten om niet over te gaan tot uitkering bij schade.

Wat ontvang je?

Na de keuring ontvang je een uitgebreide rapportage waarin alle gegevens van de installatie, inclusief metingen, worden genoteerd en de geconstateerde gebreken visueel zijn vastgelegd. De eventueel geconstateerde gebreken dien je binnen 3 maanden na constatering te laten herstellen door de installateur.

Is dat nodig?

Na herstelwerkzaamheden moet er een herkeuring plaatsvinden. ElektroMakers controleert tijdens zo’n herkeuring of de gebreken correct en volgens de installatievoorschriften zijn hersteld. Zo ja, dan wordt een herstelverklaring opgesteld.  

Bij een herstelverklaring verklaart de installateur dat alle geconstateerde gebreken vakkundig zijn hersteld of verholpen. Deze herstelverklaring vormt samen met het eerder afgegeven rapport de goedkeuring. 

  • Waarborgen van de continuïteit in de bedrijfsvoering
  • Voorkomt problemen en storingen
  • Erkend Inspectiebedrijf door InstallQ
  • Optimale veiligheid voor werknemers

Maak een afpraak voor een NEN 1010 inspectie.

Alle inspecties

Scope 8

Veilige werkomgeving voor medewerkers

Scope 10

Optimale brandveiligheid

PV inspectie

Keuring en inspectie van zonnepanelen

NEN 1010 inspecties

Beoordeling van alle toegepaste installatiedelen

NEN 3140 inspecties

Beoordeling op veiligheid

Thermografie

Opsporen van mogelijke risicofactoren middels thermografie