NEN 3140 inspecties

NEN 3140 inspecties

 • Waarborgen van de continuïteit in de bedrijfsvoering
 • Voorkomt problemen en storingen
 • Erkend Inspectiebedrijf door InstallQ
 • Optimale veiligheid voor werknemers

NEN 3140 inspecties worden uitgevoerd om te controleren of een elektrotechnische installatie werkt zoals bedoeld en veilig is om mee te werken. Als ondernemer ben je namelijk verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving voor jezelf en je werknemers. Met een periodieke controle via NEN 3140 inspecties voldoe je hieraan.

Met de NEN 3140 inspecties weet je dat je een veilig, goed functionerende elektrotechnische installatie hebt en dat jouw bedrijfsvoering niet in gevaar komt. Bovendien voldoe je hiermee aan de mogelijke eis vanuit de verzekering, dat er periodiek een NEN 3140 inspectie uitgevoerd wordt.

Elektromakers is  erkend Inspectiebedrijf door InstallQ en heeft jarenlange ervaring in het onafhankelijk uitvoeren van inspecties van elektrotechnische installaties, zoals de NEN 3140 inspecties.

Wanneer worden NEN 3140 inspecties uitgevoerd?

 • Bestaande installaties dienen periodiek middels NEN 3140 inspecties te worden geïnspecteerd
 • Als werkgever wil je een veilige werkplek bieden aan werknemers of bezoekers
 • De verzekeraar vraagt om de installatie periodiek te laten inspecteren

Hoe gaat dat in zijn werk?

Het doel van de NEN 3140 is om de algemeen geldende eisen voor een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties en arbeidsmiddelen weer te geven. Kort samengevat bevat een NEN 3140 inspectie de volgende werkzaamheden:

Functioneren

Beoordeling of de toegepaste installatie-delen veilig kunnen functioneren in de huidige omgeving

Controleerd op juiste isolatie

Bekabeling wordt door middel van metingen gecontroleerd op een juiste isolatie, voldoende kortsluitingsvermogen en goed functionerende (las)verbindingen

Isolatieweerstand

Metingen van isolatieweerstanden en leidingimpedanties om vast te stellen of bekabeling, bedrading en componenten voldoende bescherming bieden tegen aanraking en/of kortsluiting en of ze voldoende capaciteit hebben

Documentatie

Beoordeling van de technische documentatie, tekeningen en groepenverklaringen

Benodigde bescherming

Er wordt beoordeeld of de totale installatie in de huidige omstandigheden voldoet aan de benodigde bescherming tegen omgevingsinvloeden en of deze voldoende afgeschermd is om aanraking te voorkomen

Inspectierapport

Opstellen van een inspectierapport inclusief eventuele aanbevelingen om geconstateerde punten op te lossen

Voldoen aan normering

Waar nodig wordt beoordeeld of de installatie nog steeds voldoet aan de normen die ten tijde van aanleg geldig waren en of uitbreidingen/aanpassingen aan de installatie geen invloed hebben op het minimale veiligheidsniveau van de installatie

NEN 3140 vs NEN1010

Bij een NEN 3140 inspectie is er sprake van steekproeven. De focus bij deze inspectie ligt in de hoofdzaak op bediening, gebruik en hoe werkzaamheden met en aan de installatie worden uitgevoerd.

Bij een NEN 1010 inspectie is het uitgangspunt om alle componenten en aansluitpunten te controleren op een correcte werking. Verder is een NEN 1010 inspectie vooral bedoeld om vast te stellen of de basis goed is, we noemen dit ook wel de nul-meting. Bij deze keuring testen wij de volledige installatie, componenten en bekabeling.

Waarom?

Als bedrijf ben je verplicht om periodiek een elektrische installatie te laten keuren in het kader van de ARBO wet.

Voer je het onderhoud aan de installatie volgens de richtlijnen van NEN3140 uit, dan voldoe je met de elektrische installatie aan de Arbowet. Ook om verzekerd te zijn van dekking bij brand, vraagt de verzekeraar je om de inspectie NEN3140 Elektrakeuring uit te laten voeren. Door de keuring wordt het risico op het ontstaan van brand verkleind en wordt de bedrijfszekerheid van de installatie vergroot. Zonder periodieke keuring kunnen verzekeraars besluiten om bij schade niet tot uitkering over te gaan.

Wat ontvang je?

Na de keuring ontvang je een uitgebreide rapportage waarin alle gegevens van de installatie, inclusief metingen, worden genoteerd en de geconstateerde gebreken visueel zijn vastgelegd. De eventueel geconstateerde gebreken dien je binnen 3 maanden na constatering te laten herstellen door de installateur.

Is dat nodig?

Voor een herstelkeuring wordt de inspectiefrequentie bepaald door een puntensysteem in de NEN3140. Hierbij kijkt men naar diverse factoren: door wie de installatie gebruikt wordt (leken of elektrotechnici), de aard van vervuiling (schone of vuile omgeving), leeftijd van de installatie, etc. 

Bij een herstelverklaring verklaart de installateur dat alle geconstateerde gebreken vakkundig zijn hersteld of verholpen. De installateur tekent deze herstelverklaring af. De herstelverklaring vormt samen met het eerder afgegeven rapport de goedkeuring. Hiermee kun je aantonen dat de elektrische installatie goedgekeurd en veilig is. 

 • Waarborgen van de continuïteit in de bedrijfsvoering
 • Voorkomt problemen en storingen
 • Erkend Inspectiebedrijf door InstallQ
 • Optimale veiligheid voor werknemers

Maak een afpraak voor een NEN 3140 inspectie.

Alle inspecties

Scope 8

Veilige werkomgeving voor uw teammedewerkers

Scope 10

Optimale brandveiligheid.

PV inspectie

Keuring en inspectie van zonnepanelen

NEN 1010 inspecties

Beoordeling van alle toegepaste installatiedelen

NEN 3140 inspecties

Beoordeling op veiligheid

Thermografie

Opsporen van mogelijke risicofactoren middels thermografie