Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van elektromakers.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Elektromakers. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

De informatie op deze website wordt door Elektromakers met zorg samengesteld, desondanks kan het voorkomen dat de informatie niet geheel volledig of juist is. Aan het bepaalde op deze website kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Gebruik van deze website is onderworpen aan de onderhavige voorwaarden. Toegang tot en het gebruik van deze website betekent dat de gebruiker instemt met deze voorwaarden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Aansprakelijkheid

Elektromakers sluit iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze website uitdrukkelijk uit. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website. Hoewel Elektromakers zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze website zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de geldigheid, nauwkeurigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze website wordt gepubliceerd of waartoe via deze website toegang wordt geboden. Elektromakers aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

Geen garantie op juistheid indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Elektromakers te mogen claimen of te veronderstellen.

Elektromakers streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Mogelijke verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van Elektromakers, zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze website. Hoewel Elektromakers uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elektromakers geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van elektromakers.nl op deze pagina.