Scope 8

Scope 8 inspectie

  • Inzicht in belasting installaties, waarborgen continuïteit bedrijfsvoering
  • Voorkomt problemen en storingen
  • Gecertificeerde inspecties + rapportage t.b.v. verzekeringen
  • Optimale veiligheid voor werknemers

Een Scope 8 inspectie voldoet aan de NEN3140, maar vereist een aantal extra kennis- en kwaliteitseisen. Bij een Scope 8 inspectie wordt de elektrotechnische installatie visueel en middels metingen op tal van criteria gekeurd. Daarbij  wordt er gekeken naar het gebruik van de installatie en naar de omgeving. 

Conform de Arbowet moet de elektrische installatie regelmatig worden geïnspecteerd ter controle van de onderhoudstoestand. Met het NEN3140 keuringsrapport kun je aantonen dat jouw installatie op verantwoorde wijze is gecontroleerd. 

Kies je voor een Scope 8 inspectie, dan ben je zeker van het feit dat de installatie conform de hoogste kwaliteitseisen wordt uitgevoerd. Hiermee wordt er ook voldaan aan de wettelijke zorgplicht om een veilige (werk)plek te bieden aan de werknemers en bezoekers.

Als eigenaar/gebruiker van een elektrische installatie dien je invulling te geven aan de Wettelijke zorgplicht om een veilige (werk)plek te bieden aan werknemers en bezoekers.

Een eigenaar/gebruiker moet de risico’s die verbonden zijn aan het werken met een installatie tot een minimum beperken.

De elektrische installatie dient geschikt te zijn om veilig te functioneren in de huidige werkomstandigheden. 

Waaruit bestaat een Scope 8 inspectie?

Controleren op correcte werking

Groepenkasten worden door middel van metingen en testen gecontroleerd op een correcte werking

Controleerd op juiste isolatie

Bekabeling wordt door middel van metingen gecontroleerd op een juiste isolatie, voldoende kortsluitingsvermogen en goed functionerende (las)verbindingen

Benodigde bescherming

Er wordt beoordeeld of de totale installatie in de huidige omstandigheden voldoet aan de benodigde bescherming tegen omgevingsinvloeden en of deze voldoende afgeschermd is om aanraking te voorkomen

Afschakeling bij kortsluiting

Door middel van metingen wordt gecontroleerd of de installatie op een correcte wijze afschakelt wanneer er een kortsluiting of aanraking plaatsvindt

Voldoen aan normering

Er wordt beoordeeld of de installatie nog steeds voldoet aan de normen die ten tijde van aanleg geldig waren en of uitbreidingen/aanpassingen aan de installatie geen invloed hebben op het minimale veiligheidsniveau van de installatie

Inspectierapport

Tot slot wordt een inspectierapport opgesteld, inclusief eventuele aanbevelingen om geconstateerde punten op te lossen

elektromakers

SCIOS certificering​

De technische regels voor het uitvoeren van periodieke inspecties aan elektrische installaties en arbeidsmiddelen zijn ondergebracht in de certificatieregeling voor inspectie en onderhoud van technische installaties. Deze is opgesteld door belangenorganisaties en wordt beheerd door de stichting SCIOS. De certificatieregeling staat borg voor kwaliteit en vakmanschap. Kwaliteitsmanagement en opleidingen zijn voor SCIOS-bedrijven vanzelfsprekend.

Scope 8 versus NEN 3140

Scope 8 inspectie

Een scope 8 inspectie mag alleen uitgevoerd worden door een Scios scope 8 gecertificeerde inspecteur. De werkzaamheden van deze inspecteur worden jaarlijks gecontroleerd door een certificerende instelling. Door Scios zijn de minimaal uit te voeren werkzaamheden vooraf vastgesteld. Hierdoor is kwaliteit van een inspectie gewaarborgd en bestaat er een mogelijkheid om geschillen tussen de inspecterende partij en een opdrachtgever ter beoordeling voor te leggen aan een onpartijdige instelling.

NEN 3140 inspectie

Elektriciteit is noodzakelijk en soms gevaarlijk. Je ziet het niet, maar ongemerkt kunnen kabels of apparatuur overbelast raken. Door kortsluiting kunnen medewerkers gewond raken en kan er brand ontstaan. Door deze risico’s is jouw bedrijf verplicht de installatie en de apparaten periodiek te laten keuren. Zo kunnen jouw medewerkers in een veilige omgeving werken en voldoe je aan de Arbowetgeving.

Ook staan er in de meeste brandpolissen voorwaarden die verplichten om de installatie en apparaten regelmatig te onderhouden en te laten keuren. Hierbij noemen verzekeraars dan NEN 3140 en/of NEN1010. Zonder periodieke keuring kunnen verzekeraars na een voorval niet overgaan tot uitkeren.

Inspectienorm

Een scope 8 inspectie is hoofdzakelijk gebaseerd op de NEN 3140. Maar wat is dan het verschil tussen een scope 8 inspectie en een inspectie op basis van de NEN 3140?

Het antwoord is kwaliteit en zekerheid. Een scope 8 inspectie mag namelijk alleen uitgevoerd worden door een Scios scope 8 gecertificeerde inspecteur. De werkzaamheden van deze inspecteur worden jaarlijks gecontroleerd door een certificerende instelling. Door Scios zijn de minimaal uit te voeren werkzaamheden vooraf vastgesteld. Hierdoor is kwaliteit van een inspectie gewaarborgd. Bovendien bestaat er een mogelijkheid om geschillen tussen de inspecterende partij en een opdrachtgever ter beoordeling voor te leggen aan een onpartijdige instelling.

Voor de volledigheid vermelden wij op deze pagina de tekst zoals deze te lezen is op de website van Scios:

“De technische regels voor het uitvoeren van periodieke inspecties aan elektrische installaties en arbeidsmiddelen zijn ondergebracht in de certificatieregeling voor inspectie en onderhoud van technische installaties, die is opgesteld door belangenorganisaties en wordt beheerd door de stichting SCIOS. De certificatieregeling staat borg voor kwaliteit en vakmanschap. Kwaliteitsmanagement en opleidingen zijn voor SCIOS-bedrijven vanzelfsprekend.”

Waarom inspecties?

Volgens artikel 3 van de Arbeidsomstandighedenwet is de werkgever verplicht om te zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van zijn werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten.

Werken met elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen levert risico’s op en het is aan de werkgever en werknemer om die risico’s te beperken waar mogelijk. De periodieke inspectie op basis van de NEN 3140 door een erkend inspectiebedrijf ondersteunt de werkgever bij het minimaliseren van die risico’s. Het is een beproefde en algemeen geaccepteerde manier om aannemelijk te maken dat de werkgever zijn wettelijke zorgplicht rondom elektrische installatie en elektrische arbeidsmiddelen nakomt.

Artikel 3.2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit stelt als algemene vereiste dat een arbeidsplaats regelmatig gecontroleerd wordt ter bescherming van de werknemers. Door het uitvoeren van een inspectie aan de elektrische installatie en de elektrische arbeidsmiddelen volgens scope 8 en 9 kan de werkgever aan deze vereiste tegemoet komen.

De SCIOS inspectie volgens scope 8 en 9 is gebaseerd op de NEN3140. De inspectie omvat een vaststaand inspectieplan. Dit inspectieplan is vastgesteld op basis van een risico-inschatting en best practices.

Van CvT naar SCIOS

De meeste bedrijven die elektrotechnische installaties inspecteren zijn hiervoor gecertificeerd: zij werken volgens de Criteria van Toezicht of hebben een accreditatie van de Raad voor Accreditatie. De CvT regeling is per 1 januari 2018 vervallen. Na 2015 worden geen nieuwe certificaten meer uitgegeven. De inspectiebedrijven en hun brancheorganisaties hebben ervoor gekozen de inspectie bij de SCIOS Certificatieregeling onder te brengen als opvolger voor de CvT-regeling. 

De SCIOS certificatieregeling is erkend door de Raad voor Accreditatie. De SCIOS certificatieregeling ontleent haar kwaliteit vooral aan de praktijktoets (praktijkaudit) voor de inspecteurs, die eens in de achttien maanden wordt afgenomen. Een auditor van de certificatie-instelling gaat dan met de inspecteur mee en woont een inspectie bij. Dat is een groot verschil met de oude regeling die alleen een kantoorcontrole kende. Bij de nieuwe certificatieregeling worden eisen gesteld aan het kwaliteitsbeleid, de voorbereiding, uitvoering en registratie van inspecties, de opleidingen en de klachtenafhandeling. 

Verder legt de nieuwe certificatieregeling beter vast over welke kennis en vaardigheden een inspecteur moet beschikken. Waar de CvT-regeling verwees naar bepaalde cursussen, zijn in de nieuwe regeling kennis- en bekwaamheidseisen opgenomen. Deze zijn opgesteld voor inspectie- en opleidingsexperts en worden beheerd door de SCIOS Examencommissie scope 8 en 9. Deze kennis- en bekwaamheidseisen zijn eveneens gebaseerd op de NEN 3140.

Advies nodig voor een Scope 8 inspectie?

Scope 8

Veilige werkomgeving voor medewerkers

Scope 10

Optimale brandveiligheid

PV inspectie

Keuring en inspectie van zonnepanelen

NEN 1010 inspecties

Beoordeling van installatiedelen

NEN 3140 inspecties

Beoordeling op veiligheid

Thermografie

Opsporen van mogelijke risicofactoren