Scope 10

Scope 10 inspectie

  • Inzicht in brandveiligheid
  • Voorkomen van brand
  • Gecertificeerde inspecties + rapportage t.b.v. verzekeringen
  • Optimale veiligheid voor medewerkers

1 op de 4 branden in bedrijfspanden heeft een elektrische oorzaak. Daarom is het voor veel bedrijfsverzekeringen verplicht om de elektrische installatie regelmatig te keuren. Na een keuring ben je 3 tot 5 jaar gedekt bij brand!

Daarmee voldoe je aan de wettelijke zorgplicht om een veilige (werk)plek te bieden aan werknemers en bezoekers.

Een scope 10 inspectie is in hoofdzaak gericht op het voorkomen van brand als gevolg van een falende installatie. Deze inspectie is dus een preventieve maatregel ter voorkoming van brand. De scope 10 inspectie is de opvolger van de VIER INSPECTIE zoals deze in het verleden werd voorgeschreven door diverse verzekeringspartijen.

Wanneer een scope 10 inspectie?

Je laat een scope 10 inspectie uitvoeren als jouw verzekeraar en/of jij als eigenaar/gebruiker wilt weten:
  • of de installatie voldoende brandveilig is;
  • of de installatie voldoende beschermend is uitgevoerd om te voorkomen dat er brand kan ontstaan;
  • of de installatie in combinatie met de activiteiten die in een bedrijfspand plaatsvinden geen risico vormt op het ontstaan van een brand.

Waaruit bestaat een Scope 10 inspectie?

Warmte

Groepenkasten worden middels thermografisch onderzoek beoordeeld op eventuele hotspots. Dit zijn punten waar warmteontwikkeling plaatsvindt

Aarding

Via metingen wordt bepaald of aardingen voldoende functioneel zijn om bescherming tegen brand te bieden

Benodigde bescherming

De controle van de algemene werking van aardlekschakelaars

Visueel

De algehele indruk/technische staat van de installatie en overige apparaten en machines wordt beoordeeld

Overbelasting

Metingen worden verricht om te bepalen of overbelasting van aansluitpunten leidt tot het uitschakelen van eindgroepen

Calamiteit

De aanwezigheid van voorzieningen om bij een eventuele calamiteit repressief te kunnen handelen, wordt bekeken

Wet- en regelgeving

Beoordeling of de installatie voldoet aan de wet- en regelgeving

Rapport

Een inspectierapport, inclusief eventuele aanbevelingen om geconstateerde punten op te lossen, wordt opgesteld

elektromakers

SCIOS certificering​

De technische regels voor het uitvoeren van periodieke inspecties aan elektrische installaties en arbeidsmiddelen zijn ondergebracht in de certificatieregeling voor inspectie en onderhoud van technische installaties, die is opgesteld door belangenorganisaties en wordt beheerd door de stichting SCIOS. De certificatieregeling staat borg voor kwaliteit en vakmanschap. Kwaliteitsmanagement en opleidingen zijn voor SCIOS-bedrijven vanzelfsprekend.

Inspectienorm

Een scope 10 inspectie is hoofdzakelijk gebaseerd op brandveiligheid. Er wordt met name gekeken naar het brandrisico van een installatie. Bij de beoordeling houden we rekening met de wijze waarop een elektrische installatie wordt gebruikt in combinatie met de omgeving waarin hij zich bevindt.

Een scope 10 inspectie mag alleen uitgevoerd worden door een Scios scope 10 gecertificeerde inspecteur. De werkzaamheden van deze inspecteur worden jaarlijks gecontroleerd door een Certificerende Instelling. Door Scios zijn de minimaal uit te voeren werkzaamheden vooraf vastgesteld. Hierdoor is de kwaliteit van een inspectie gewaarborgd en bestaat er een mogelijkheid om geschillen tussen de inspecterende partij en een opdrachtgever ter beoordeling voor te leggen aan een onpartijdige instelling.

Een NEN 3140 inspectie daarentegen mag in principe door bijna iedereen worden uitgevoerd. Vooraf worden er minder kwaliteitseisen gesteld aan de inspecteur. Er worden geen minimale eisen gesteld aan de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden. Hierdoor is het mogelijk dat essentiële onderdelen van een installatie niet, onvoldoende of onjuist worden beoordeeld.

Voor de volledigheid vermelden wij op deze pagina de tekst zoals deze te lezen is op de website van Scios:

De technische regels voor het uitvoeren van periodieke inspecties aan elektrische installaties en arbeidsmiddelen zijn ondergebracht in de certificatieregeling voor inspectie en onderhoud van technische installaties, die is opgesteld door  belangenorganisaties en wordt beheerd door de stichting SCIOS. De certificatieregeling staat borg voor kwaliteit en vakmanschap. Kwaliteitsmanagement en opleidingen zijn voor SCIOS-bedrijven vanzelfsprekend.

Waarom inspecties?

Volgens artikel 3 uit de Arbeidsomstandighedenwet is de werkgever verplicht om te zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van zijn werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten. Werken met elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen levert namelijk risico’s op en het is aan de werkgever en werknemer om die risico’s te beperken waar mogelijk. De scope 10 inspectie speelt hierin een belangrijke rol.

De SCIOS scope 10 inspectie is gebaseerd op de NEN3140. De inspectie omvat een vaststaand inspectieplan en is vastgesteld op basis van een risico-inschatting en best practices. De periodieke scope 10 inspectie, uitgevoerd door een gecertificeerd inspectiebedrijf, ondersteunt de werkgever bij het minimaliseren van de risico’s. Het is een beproefde en algemeen geaccepteerde manier om aannemelijk te maken dat de werkgever zijn wettelijke zorgplicht nakomt als het gaat om de veiligheid rondom elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen.

Artikel 3.2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit stelt als algemene vereiste dat een arbeidsplaats regelmatig gecontroleerd wordt ter bescherming van de werknemers. Door het uitvoeren van een inspectie aan de elektrische installatie en de elektrische arbeidsmiddelen volgens scope 10 kan de werkgever aan deze vereiste tegemoetkomen.

Wat wordt er geïnspecteerd?

Bij een Scope 10 inspectie wordt het elektrisch materieel, bestaande uit elektrische installaties en elektrische apparaten gekeurd. Daarnaast wordt er gekeken naar de omgeving en het gebruik van de apparaten. Bij de SCIOS Scope 10 inspectie hoort een visuele inspectie van de verdelers of groepenkasten, worden er isolatieweerstanden van bekabeling gemeten, wordt de aardlekbeveiliging getest en wordt thermografie ingezet om eventuele hotspots te detecteren. De achterliggende installatie wordt ook visueel gecontroleerd, waarbij de nadruk ligt op brandrisico. Naast de vaste installatie wordt de aangesloten ‘losse’ verplaatsbare installaties, zoals verlengsnoeren gecontroleerd. De frequentie van de SCIOS Scope 10 inspectie varieert doorgaans tussen de drie en vijf jaar.

Wat is het verschil tussen Scope 8 en Scope 10?

Bij een scope 8 inspectie ligt de nadruk op veilig functioneren van een installatie; bij een scope 10 inspectie ligt de nadruk op brandveiligheid. Een scope 8 inspectie heeft meer “diepgang” terwijl een scope 10 inspectie in omvang breder is maar minder diepgaand. De kosten van een scope 10 inspectie zijn veelal lager dan die van een scope 8 inspectie.

Zekerheid voor nu en straks

Volgens de Arbowet moet je jouw elektrische installaties regelmatig laten inspecteren ter controle van de onderhoudstoestand. Met het keuringsrapport kun je aantonen dat de installatie op verantwoorde wijze is gecontroleerd. Kies je voor SCIOS-inspectie, dan heb je de zekerheid dat de werkzaamheden met het allerhoogste kwaliteitsniveau worden uitgevoerd. Uiteraard kun je kiezen voor een combinatie van SCIOS Scope 8 én 10, zodat de werkveiligheid en brandveiligheid gewaarborgd zijn.

Meer weten over een Scope 10 inspectie?

Alle inspecties

Scope 8

Veilige werkomgeving voor medewerkers

Scope 10

Optimale brandveiligheid

PV inspectie

Keuring en inspectie van zonnepanelen

NEN 1010 inspecties

Beoordeling van alle toegepaste installatiedelen

NEN 3140 inspecties

Beoordeling op veiligheid

Thermografie

Opsporen van mogelijke risicofactoren middels thermografie